Ett centralt beläget Stockholmshotell med anor

Örlogshemmet

Miljöpolicy

Vi är måna om miljön. Vi ska hushålla med jordens resurser och i största möjliga mån endast använda förnyelsebara naturresurser i vårt arbete. Vi har integrerat miljöfrågorna i vårt tjänsteutbud. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera vår verksamhets påverkan på miljön. Vi är anslutna till centralvärme- och fjärrkyla systemet i Stockholm. Vi använder lågenergilampor och har rörelsedetektorer för de flesta av våra belysningssystem. För att minska behovet av transporter tvättar vi all vår tvätt i eget tvätteri i källaren. Vi minimerar miljöpåverkan genom att enbart utnyttja miljövänliga tvättmedelsalternativ. Vi byter handdukar dagligen bara om du tydligt markerar detta genom att lägga din använda handduk på golvet. Vi återvinner allt tidningspapper, kartong och övrigt kontorsavfall.

Vi minimerar miljöpåverkan genom att minimera utnyttjande av plastprodukter i vår verksamhet till exempel i frukosten. Vi källsorterar allt avfall och matavfall separeras i härför avsedda kärl.

Stiftelsen har inga egna bilar eller transportfordon. Då vi till exempel åker till återbruket hyr vi miljövänliga bilar i första hand.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är viktigt för oss. Arbetsmiljön ska vara en naturlig del i vår verksamhet. Grundläggande i arbetet är att förebygga ohälsa och arbetsskador på grund av arbetet. Effektivitet och kvalité i vårt arbetsmiljöarbete är en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är den direkta vinsten. Naturligtvis har vi kollektivavtal med Hotell och Restaurangfacket.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet ska vara ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och innebär att män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. 

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats med stor mångfald. En spridning av ålder, kulturella, sexuella och religiösa preferenser bland våra anställda bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet samt en stärkt företagskultur. Vi arbetar för att få utsatta grupper i arbete. Vi ska förhindra alla former av trakasserier. Vi ska förstå, värdesätta och tillvarata våra medarbetares olikheter.