test

A centrally located Stockholm hotel with origins

test

Vår stiftelse

Stiftelsens fastighet används till huvuddel i stiftelsens allmännyttiga verksamhet där förutom inkvartering av totalförsvarspliktiga och försvarsanställda även lokaluthyrning sker främst till försvarsanknutna organisationer som Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Allmänna Försvarsföreningen, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund,  Stockholms Lottakårer, Flottans Män Riksförbundet och Lokalföreningen i Stockholm, Riksföreningen för Sjövärnskåren, Bilkåren Stockholm, Stockholms Länsförbund för krisberedskap m fl.

Stiftelsen sköts av en styrelse med Chefen för 4.sjöstridsflottiljen som ordförande, idag kommendör Jon Wikingsson samt som verkställande direktör Bo Rask (pensionerad kommendör).

Stiftelsen står under överinseende av huvudmännen vars ordförande är Marinbaschefen, idag kommendör Håkan Nilsson. Huvudmännen består av representanter för samtliga marina förbandschefer, Försvarsdepartementet, för donator Ax-son Johnson och för Riksidrottsförbundet.